De vereniging

Privacy Policy

 

Swift64 Badminton hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Swift64 Badminton houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Swift64 Badminton zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van onze leden

Persoonsgegevens van onze leden worden door Swift64 Badminton verwerkt ten behoeve van:

 • Administratie en contributie
 • Communicatie over de club, trainingen en/of uitnodigingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het overeengekomen lidmaatschap van de vereniging.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vragen wij de volgende persoonsgegevens;

 • Voornaam
 • (tussenvoegsel) Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IBAN rekeningnummer

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Swift64 Badminton bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Swift64 Badminton van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren minimaal een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers/vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Swift64 Badminton
Swifterbant
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer informatie over onze vereniging vind u hier.

Graag willen wij u uitnodigen om, vrijblijvend, kennis te komen maken met de sport badminton.  

Wat doen wij?

Het spelniveau is van ondergeschikt belang.

Zowel de beginnende als de gevorderde speler is welkom.    

Wij spelen op competitieniveau maar ook recreatief. De keuze is aan u.

 

Voor wie?

Voor alle inwoners van Swifterbant en omgeving vanaf 7 jaar en ouder.  

In de sportzaal van:

Dorpshuis de Steiger
De Heraldiek 2
8255 DM Swifterbant

 

Wat heb ik nodig?

Sportschoenen die niet buiten gedragen zijn en een niet afgevende

zool hebben.

Makkelijk zittende kleding. Een badmintonracket, voor degene die geen

badmintonracket heeft zijn leenrackets aanwezig in de zaal.

Shuttles worden door de vereniging verstrekt!

 

Nieuwsgierig?

Voordat u besluit lid te worden van onze vereniging bieden wij u de

mogelijkheid om maximaal vijf keer vrijblijvend mee te spelen.

Informatie over lidmaatschap en kosten is in de zaal verkrijgbaar.

 

Of via de ledenadministratie:

Frans Verschuren

Klik hier om te mailen

tel: 06-16260726

 

Klik hier voor de voorwaarden voor lidmaatschap


Klik hier voor het aanmeldingsformulier

Lidmaatschap:

Jeugdleden vanaf 7 t/m 17 jaar € 35,- per kwartaal   

Jeugdleden vanaf 7 t/m 17 jaar die competitie spelen € 40,- per kwartaal 

Senioren vanaf 18 jaar  € 40,- per kwartaal 

Senioren vanaf 18 jaar die competitie spelen € 45,- per kwartaal  

 

Bondscontributie: 

De bondscontributie 2022 is voor alle leden € 14,20

Dit bedrag maken wij over naar de Badmintonbond. 

 

Strippenkaart:

Voor leden die niet de mogelijkheid hebben om wekelijks bij ons

te komen spelen is het mogelijk een strippenkaart aan te schaffen.

Een strippenkaart geeft de mogelijkheid om 5 x te spelen.

De strippenkaart kost € 10,00. Als de strippenkaart op is dan kun je

een nieuwe strippenkaart kopen.

De strippenkaart kun je tijdens de trainingsuren in de zaal kopen.

 

 

 

 

 Maandag: (vrij spelen)

Oudere jeugd en Volwassenen 20:30 - 22:30 uur

Vanaf 1 mei tot 1 oktober zullen we op de maandag gaan spelen van 19:30 t/m 22:00.

 

Vrijdag: (trainen)

1e groep: 19:00 - 20:15 (Beginnende jeugd)
2e groep: 20:15 - 21:30 (Gevorderde jeugd / Competitietraining)

 

Zaterdag: (wedstrijden)

Indien er competitie wedstrijden worden gespeeld: 12:00 -16:00 uur